Alain Teissonnière – “CPU” đầu tiên của PC Việt nam đã yên nghỉ

Về một chuyên gia Pháp hết lòng vì nền tin học Việt Nam. Viện Công nghệ Thông tin, nơi tôi đã công tác 17 năm và về nghỉ việc “một cục” 1.7 triệu, đã hân hạnh có Alain trong lịch sử phát triển của mình. Câu chuyện hôm qua nhưng thông điệp cho hôm nay.  Xem tiếp…

Bản dịch tiếng Pháp. Le premier « CPU » de l’informatique du Vietnam s’est reposé en paix,

Xin cảm ơn Mai Liên và Hoàng Xuân Miễn đã dịch và xuất bản trên CCSTVN (COMITÉ POUR LA COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE AVEC LE VIETNAM)

Comments are closed.

%d bloggers like this: