Khai thác Tài nguyên – Thiên nhiên hay Chất xám?

05/05/2009

Khai thác tại Đắc Nông.  TPONăm tỷ đô la để khai thác bôxit Tây Nguyên, dành cho giáo dục để 85 triệu người cùng hưởng lợi hay phát triển IT đầy tiềm năng lại không ô nhiễm, đằng nào hơn?


%d bloggers like this: