Bão…”tố”

07/10/2009
Bão lũ miền Trung - NYT

Bão lũ miền Trung - NYT

Người đàn bà xưa đi cấy phải “Trông trời, trông đất, trông mây//Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm“. Tấm lòng tần tảo đó đã đi cùng dân tộc suốt năm tháng. Nhưng ở thế kỷ 21, lẽ nào để người nghèo phải nhìn trời đất như cha ông. Đừng đợi những cơn bão…”tố” ra những bất cập.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: