Bão…”tố”

Bão lũ miền Trung - NYT
Bão lũ miền Trung - NYT

Người đàn bà xưa đi cấy phải “Trông trời, trông đất, trông mây//Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm“. Tấm lòng tần tảo đó đã đi cùng dân tộc suốt năm tháng. Nhưng ở thế kỷ 21, lẽ nào để người nghèo phải nhìn trời đất như cha ông. Đừng đợi những cơn bão…”tố” ra những bất cập.

Continue reading “Bão…”tố””