Chữ “Tâm” & nghiệp cầm bút

02/11/2009

Ba chữ Tâm

Biết rồi, khổ lắm, nói mãi… Nhưng tôi vẫn muốn bàn về chữ “Tâm” của người cầm bút dưới góc độ…nghiệp dư.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: