Bài toán…phong bì

28/11/2009

Nguồn: Internet

Người đưa phong bì bao giờ cũng thắng. Người nhận cũng…thắng. Đương nhiên phải có kẻ thua, nhưng họ là ai ?


%d bloggers like this: