Lương…”lạ”

08/12/2009

Thời gian gần đây, trên báo hay có tin lạ, thơ văn lạ, phát biểu lạ… Gần đây có cả lương… lạ.

Lạ là vì có cán bộ cao cấp hưởng lương ngất trời, dân nghèo nghe tin cũng…ngất luôn. Nếu vị đó làm ở công ty tư nhân thì không ai lạ. Nhưng đây là cán bộ nhà nước hẳn hoi, có vị với hai lương song hành. 

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: