Tiền, Toán và…Tuyết

11/12/2009

Tranh tuyết trời

Quí bạn đọc Trần Đắc góp ý “Tít nên đặt là Tiền-Toán-Tuyết. Muốn kiếm tiền và muốn làm toán, người ta phải dồn hết suy nghĩ lại mới có hy vọng thành công. Ai vì tiền xin đừng làm toán còn ai làm toán thì đừng nghĩ vì tiền. Chỉ có lúc nằm trên tuyết thì người vì tiền và người làm toán cùng chung ý nghĩ là … không nghĩ gì.”

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: