Nước Mỹ tuần qua – Số 1

06/03/2010

Michelle Obama plays soccer

HM đi metro đến sở và hay đọc tờ Express miễn phí. Hết tin tức thì cơn buồn ngủ kéo đến. Làm một giấc 20 phút là đến VP.

Từ nay trở đi, nếu không bận, HM Blog sẽ tổng kết tin tức lá cải từ nước Mỹ trong tuần để hầu bạn đọc rỗi trong weekend.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: