Việt Khoa và Việt Nga

03/08/2010

Đỗ Việt Nga

Entry này dành riêng cho các bạn Viện Công nghệ Thông tin, Trung tâm Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Hà nôi và thân quyến gia đình Đỗ Việt Nga. Viết về bạn Việt Nga vừa mất.

Nếu ai đọc lịch sử chiến tranh vệ quốc của Liên Xô đều nhớ đến Yuriy Levitan. Ngày phát xít Đức (1941) tấn công Liên Xô, chính ông đã đọc bản thông báo quan trọng về cuộc chiến. Trong suốt thời gian chiến tranh bốn năm, Levitan là người đọc tin cho cả nước về tình hình chiến sự trên các mặt trận.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: