Stick & Carrot, Ba Pê và Năm Dê

03/03/2011

Ảnh minh họa. Internet

Nhóm HD (human development – phát triển nhân lực) của văn phòng Hà Nội sang hội thảo bên DC.  Bàn đủ chuyện trên trời dưới đất rồi quay sang tranh luận, làm thế nào để “động viên quần chúng – motivation”.

Rủ nhau đi nghe vài session về Motivation nên Tổng Cua ghi cóp nhặt ra đây hầu bạn đọc. Entry không có cấu trúc, tiện gì ghi nấy, bạn đọc thông cảm.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: