Tổng Cua bàn việc…nước

23/03/2011

Nước - nguồn sống. Ảnh: WB intranet

Entry này viết nhằm ủng hộ ngày World Water Day – Ngày Nước Thế giới (22-03-2011). Nhớ thời bao cấp, ban ngày cả nước lo việc nhà, ban đêm cả nhà lo việc…nước.

Người ta bảo, đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Ngày nay, đời cha pha phí nước, đời con chết khát.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: