Đất đai – vấn đề trọng đại và lâu dài

Sân golf chiếm dụng đất canh tác.

KTS Trần Thanh Vân vừa gửi một bài viết của PGS, TS Tạ Hòa Phương. Tuy bài đã đăng trên báo Hà Nội mới từ 5-2008 (ba năm), nhưng tính thời sự vẫn nguyên giá trị. HM xin đăng lại để bạn đọc thêm ý kiến.

Cảm ơn TS Tạ Hòa Phương và KTS Trần Thanh Vân.

Continue reading “Đất đai – vấn đề trọng đại và lâu dài”