Thư gửi bác Nguyên Ngọc

01/09/2011

Bác Nguyên Ngọc. Ảnh: internet.

Thưa bác,

Cho dù bác chẳng biết cháu là ai, nhưng cháu lại biết bác rất rõ. Đó là vì bác viết “Đất nước đứng lên” để cho thế hệ con cháu biết về Tây Nguyên, về anh hùng Đam San Đinh Núp, về một thời hào hùng của đất nước.

Nhờ có bác mà thế hệ cháu biết được huyền thoại về một người miền núi dùng nỏ bắn lính Pháp chảy máu, chỉ để chứng minh với dân làng rằng, bọn Pháp cũng là người, có thể chống lại được. Số là người Pháp tuyên truyền cho dân Tây Nguyên rằng, không có mũi tên nào có thể bắn lính Pháp chết.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: