Ấn tượng đầu tiên của ông “không ấn tượng”

06/09/2011

TBT Nguyễn Phú Trọng.

Blog HM. Xin giới thiệu bài khá thú vị của anh Trương Duy Nhất về “Nói không với chào mừng nhiệt liệt”. Cảm ơn anh TDN nhiều.

TBT Nguyễn Phú Trọng là nhân vật nhạt nhòa. Tuy nhiên, ông vừa làm được một điều không thể không khen: Lần đầu tiên, khi về làm việc với các bộ ngành và  địa phương, Tổng Bí thư đã không để cho họ căng khẩu hiệu “nhiệt liệt chào mừng” mình. Từ khi ngồi ghế Tổng Bí thư đến nay, đó là ấn tượng đầu tiên của ông “không ấn tượng”.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: