Nhật ký quan lớn vi hành

15/10/2011

Xe bus Hà nội. Ảnh: internet

HM Blog. Tổng Cua thử đưa ra tình huống quan to vi hành trên xe bus thì thế nào nhỉ.

Thời gian có hạn nên Tổng Cua chỉ viết phần đầu. Phần tiếp theo nhường bạn đọc sáng tác thêm bằng các tình huống vui buồn trên xe bus. Trí tuệ tập thể mà.

Chúc các bạn vui cuối tuần.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: