Chuyện cậu Chập của Choa

04/11/2011

Cậu Chập...chập cheng

Thủy tự tử, Trà trốn tránh, thất tình…cậu Chập của Choa, côi cút, chán chường, cuối cùng cũng chập cheng. Cơ cảnh, cậu cào cấu cả chim. Chốc chốc, Chập cầm con cu, cỡ cây chuối con, cà cà chân của cậu, chim cao cao, cưng cứng, cậu càng cay cú.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: