Việt Nam – tỉnh thứ 24 của Trung Quốc?

16/12/2011

Logo của cầu TH. Ảnh: BBC.

Thủ đô Hoa Kỳ không có ghế trong quốc hội vì lý do sợ các đại biểu thiên vị, dù hơn 600.000 dân đóng thuế đầy đủ. Bầu cử Tổng thống thì dân DC thờ ơ vì không có đại cử tri để bầu.

Dân chúng than “Taxation without Representation – đóng thuế è cổ mà bị bịt miệng” ngay cả trên biển xe hơi.  Ở xứ này, người đóng thuế có quyền lên tiếng, khi cần họ thay cả chính phủ, riêng DC thì không thể.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: