Tôn vinh “Hiệp sĩ”: Phản giá trị của xã hội pháp quyền

18/12/2011

Hiệp sĩ Nguyễn Văn Minh Tiến bên một "rừng" giấy khen

Hiệu Minh Blog. Xin giới thiệu một bài trên Tuần Việt Nam bàn về hiệp sỹ và xã hội pháp quyền. Cảm ơn tác giả An Biên.

Tuần Việt Nam. Khi xã hội cần đến các hiệp sĩ, nghĩa là có một khoảng trống quyền lực và đạo đức cần được phủ lấp. Nhưng với chế độ pháp quyền, thật nguy hiểm nếu các “hiệp sĩ” trở thành một phần của thể chế, hay sự trợ giúp cho thể chế.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: