Kinh tế, Vũ khí và Nhân quyền

15/02/2012

TC Bình và Obama trong Nhà Trắng. Ảnh: AP

Làm ăn với Mỹ thường có câu “hai bên cùng có lợi”, 50 ăn 50 cũng OK, 90 ăn 10 càng sướng, miễn sao cả hai cùng kiếm chác, theo công thức zero sum. Anh nào khôn thì lợi nhiều, anh nào kém thì lợi ít, nhưng ít nhất không mất trắng.

Họ chỉ có đồng minh, không có bạn. Đồng minh là allied, hợp tác với nhau làm ăn, lợi chia nhau theo tỷ lệ đóng góp, thất bát bỏ của chạy lấy người.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: