T h ế

03/04/2012

Thế của tôi là gì?

Tác giả: TỊT TUỐT

“Thế chiến quốc, Thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế”, đó là câu trả lời khảng khái của Ngô Thời Nhậm khi đối lại  Đặng Trần Thường “Ai công hầu, ai khanh tướng, trong trần ai, ai dễ biết ai!”. Kết quả, Ngô Thời Nhậm bị đánh chết sau câu đối nghiệt ngã về “Thế” đó.

Đời sau cũng bao nhiêu người chết vì “thế thời phải thế”.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: