Ứng xử văn hóa có dễ không ?

24/05/2012

Bẻ hoa. Ảnh: TPO

HM Blog. Nhân bàn về ứng xử từ trên máy bay đến ăn “bún quát”, muốn bạn đọc tham gia về đề tài văn hóa chút. Muốn giàu có thể chỉ cần vài năm, nhưng để có nếp sống hay ứng xử văn hóa cần có “vốn” hàng mấy thập kỷ học hành và tiếp thu nghiêm chỉnh. Chưa kể nền giáo dục phải thay đổi cho phù hợp với thời toàn cầu hóa.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: