Về “Con đường Việt Nam”

19/06/2012

Con đường hạnh phúc. Ảnh: internet

Một số bạn đọc email cho Cua Times và nhờ bàn về lời kêu gọi “Con đường Việt Nam” của anh Lê Thăng Long, người vừa ra tù trước thời hạn ngày 4-6-2012.

Trong thời điểm hiện nay, Đảng Cộng sản Việt nam đang nắm trong tay “Con đường Việt Nam”, không phải mấy người đang chịu án tù hay do anh Lê Thăng Long khởi xướng.

Những người cộng sản biết thay đổi cho kịp với thời đại, đặt quyền lợi quốc gia, dân tộc lên trên Đảng, thì đó là phúc lớn của một đất nước chịu nhiều khổ đau.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: