Breaking News: Obama đã thắng cử.

07/11/2012

Obama đã thắng. Ảnh: CNN.

Đúng như  bạn đọc (204 người) Cua Times dự đoán tới 70% là Obama sẽ thắng.  Qua chuyện này cũng biết Hang Cua toàn còm sỹ sừng sỏ. Lần trước hơn 400 bạn (53 %) đoán không có gì thay đổi trong Hội nghị TƯ rất trúng. Lần nay đoán Obama thắng cũng đúng nốt.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: