“NCB” bàn về Thumbs up/down

30/11/2012

Thumbs-up-down

Thế hệ người La Mã cổ đại không hề nghĩ rằng, cách ra hiệu giơ ngón cái lên hay hạ xuống để chỉ người đấu sỹ bị thua đáng bị chết hay không, lại tồn tại đến ngày nay và chui cả vào blog HM. Chúng chềnh ềnh ngay phần comment.

NiceCowBoy (NCB) bức xúc khi thấy bị đánh giá lên xuống như cơm bữa dù các thumbs up của mình thuộc loại cao nhất trong blog.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: