James D. Wolfensohn đến thăm World Bank

04/12/2012
Jim Wolfensohn và Jim Kim

Jim Wolfensohn và Jim Kim. Ảnh: HM

Entry này dành cho các bạn làm ở World Bank.

Hôm qua tại đại bản doanh (Main Complex Headquarter – MC HQ) của World Bank, cựu chủ tịch James Wolfensohn (JW 1995-2005) đã đến thăm nhân viên cũ. Tự nhiên muốn viết đôi dòng về ông này.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: