Xả súng trong trường Sandy Hook – 20 học sinh nhỏ bị giết » Ngày hôm nay là ngày _au th__ng

Hôm nay là ngày đáng thương. Ảnh: HM

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s