Tuyết rơi Virginia

24/01/2013
Sáng nay 24-1-2011

Sáng nay 24-1-2011

Sáng dậy thấy tuyết rơi trắng cả vùng. Ngoài cửa sổ những bông tuyết bay nhè nhẹ, thấy tiếc là mình không biết…gieo vần. Nếu không đã ra bài thơ tuyết.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: