Anh Đoàn Nguyên Đức có phá rừng?

15/05/2013
Rừng bị phá. Ảnh: Global Witness

Rừng bị phá. Ảnh: Global Witness

Ngoài đời, tôi không biết anh Đoàn Nguyên Đức và bác Alan Phan. Nghe nói, anh Đức rất giầu, có máy bay riêng, thuê anh hùng phi công Nguyễn Thành Trung lái. Bác Alan Phan không hiểu có máy bay riêng không, nhưng tài sản cũng khá ở Mỹ.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: