Duyên đi lấy…”chồng”

13/09/2013
Nhà báo Kim Dung

Kim Dung/Kỳ Duyên

Chuyện gì sẽ đến rồi cũng  đến, nàng Duyên (Kim Dung/Kỳ Duyên) quyết định đi ở riêng. Hang Cua đã trở nên chật chội bởi nàng và Tổng Cua đã ăn ngồi với nhau những tận 3 năm, ngày ngắn, đêm dài, tình vừa vừa, lúc dài, lúc ngắn, có lúc giận nhau tới mấy tháng.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: