Lan man về vài cuộc cách mạng

07/11/2013
Người Bolshevik.

Người Bolshevik.

Thời học lịch sử cấp 3, những người lứa U50-60-70 đều biết cuốn sách Đường Cách mệnh (cách mạng) của ông Nguyễn Ái Quốc (bí danh của Chủ tịch HCM), bao gồm những bài giảng tại Quảng Châu cho lớp tập huấn cán bộ chủ chốt cho VN sau này.

Nghiên cứu mấy cuộc cách mạng, Mỹ (1776), (1789), và tháng Mười Nga (1917), ông Hồ chọn Cách mạng tháng Mười Nga vì cho là triệt để.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: