Can vua cứu giám mã

07/01/2014
Cảnh sát ngựa. Ảnh: HM

Cảnh sát ngựa. Ảnh: HM

Đi họp từ sáng, bây giờ mới ngó vào blog. Thấy anh Hồ Thơm #1 quản lý blog giỏi. Xin cảm ơn anh và tôi quyết định nâng bậc lương cho anh trong năm sau. Viết thêm mấy dòng kẻo bà con bảo tôi không hiểu về ngựa bằng anh Ly 🙂

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: