Vụ xử Trương Duy Nhất: Công nghệ IT đối đầu với tư tưởng phong kiến

03/03/2014
Blogger Trương Duy Nhất. Ảnh Social Media

Blogger Trương Duy Nhất. Ảnh Social Media

Người biểu tình của mùa Xuân Arab đã giải thích tại sao họ đổ ra đường “People are talking to their governments on 21st century technology, governments are listening on 20th century technology, and responding with 19th century ideas. – Dân chúng nói chuyện với chính quyền bằng công nghệ thế kỷ 21, chính quyền nghe họ bằng công nghệ thế kỷ 20 và trả lời dân chúng bằng tư tưởng của thế kỷ 19”

Read the rest of this entry »


<span>%d</span> bloggers like this: