Quê Choa: 100 triệu views và vài lời tâm sự của bọ Lập

26/06/2014
Quê Choa đạt nguỡng 100 triệu.

Quê Choa đạt nguỡng 100 triệu.

Chúc mừng Quê Choa của Bọ Lập đạt 100 triệu hít.

Thông báo: FB mới của bọ Lập:Tại đây!

100 triệu views đến từ hôm qua, ngày 25/6, sau 3 năm bọ Lập vào Sài Gòn. Khi đó, Quê Choa chỉ có 7 triệu views, bọ Lập tính đến 10 triệu views thì cho Quê choa đóng cửa vì quá mệt mỏi và mất thời gian. Mệt mỏi và mất thời gian cũng  không đáng sợ, đáng sợ nhất là phải sống trong sợ hãi. Nhưng rồi chẳng những bọ Lập không đóng cửa Quê Choa mà còn mở rộng đề tài và nội dung khiến số views tăng vọt, chỉ trong ba năm nó đã đạt con số 100 triệu view.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: