Nói và làm

17/07/2014
Action speaks louder

Action speaks louder

Mark Twain, nhà văn Mỹ nổi tiếng, có nói “Action speaks louder than words but not nearly as often – Hành động có tác động lớn hơn lời nói nhưng không phải khi nào cũng xảy ra”

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: