Báo cáo thường niên  của WB  – Doing Business 2015

30/10/2014
Môi trường làm ăn tại VN 2010-2014

Môi trường làm ăn tại VN 2010-2014 – Số càng thấp càng dễ dàng.

Tuy làm ở WB – Ngân hàng Thế giới – nhưng công việc của Tổng Cua IT chẳng dính gì đến kinh tế hay làm ăn. Bàn chuyện này ngang bằng ăn ốc nói mò. Tuy nhiên có vài thông tin độc giả có thể tìm hiểu sau khi tham khảo bằng tiếng Anh.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: