Chúc mừng ngày lễ hội Tình nhân.

14/02/2015
Những lời ước của ngày TÌnh nhân. Ảnh: Bạn đọc gửi.

Những lời ước của ngày lễ hội  Tình nhân tại  một trường Đại học. Ảnh: Bạn đọc gửi.

Happy Valentine to All. Chúc mừng ngày lễ hội Tình nhân.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: