Café sáng với Osin ở Hà Nội

10/03/2015
Osin đợi xôi 29 Hàng Hành. Ảnh: HM

Osin đợi xôi 29 Hàng Hành. Ảnh: HM

Nghe tin mình về HN tuần trước, Huy Đức nhắn qua FB, anh ra  thủ đô có chút việc, nhân thể muốn gặp Tổng Cua. Hang Cua cũng uy tín phết. Tuần trước là anh Lông, cô Voi, nay là Osin.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: