BT Bùi Quang Vinh: Đổi mới con người để tăng trưởng kinh tế

10/09/2015
BT Bùi Quang Vinh. Ảnh: BBC VN

BT Bùi Quang Vinh. Ảnh: BBC VN

Hà My – BBC VN. Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Việt Nam Bùi Quang Vinh vừa trả lời BBC Việt Ngữ về những ưu đãi dành cho doanh nghiệp nước ngoài cũng như những sửa đổi luật pháp, cải cách thể chế và đổi mới con người mà Việt Nam đang làm.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: