Tp Đà Nẵng có nên đưa người tài ra tòa?

05/10/2015
Mô hình quản lý: Tuyển dụng, Quản lý, Phát triển và Hỗ trợ. Ảnh: Internet

Mô hình quản lý: Tuyển dụng, Quản lý, Phát triển và Hỗ trợ. Ảnh: Internet

Quản lý nhân tài luôn là bài toán khó đối với mọi quốc gia kể cả Hoa Kỳ. Nếu có môi trường tốt, lương bổng khá, nhân tài tự kéo về. Chỉ cần dịch cái ảnh minh họa trên để trước mặt của người quản lý, nhân tài sẽ tự ở lại.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: