Thăm Central Park New York

11/03/2016
Từ 57 đến 65 là nơi anh Cua đã thăm.

Từ 59 đến 65 là nơi anh Cua đã thăm.

Đi New York mấy lần nhưng chưa khi nào ngắm Central Park cho ra hồn. Năm 2009 đi với nhóm Quang, Bình, Kim Anh và gia đình, lòng vòng một chút rồi cả hội mỏi chân, trời hè nóng nực, thế là coi như xong công viên.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: