FORMOSA và Sự cố tràn dầu ở vịnh Mexico 2010

30/06/2016
Gulf of Mexico (May 6, 2010) -- Ảnh: Wiki

Gulf of Mexico (May 6, 2010) — Ảnh: Wiki

Chính phủ Việt Nam sắp công bố nguyên nhân gây cá chết ở bãi biển miền Trung, một trong những tai họa môi trường do con người gây nên và nếu được điều tra kỹ lưỡng, có kết luận một cách khoa học và khách quan thì biết đâu sẽ nhập vào danh sách 25 tai họa nhân tai nổi tiếng nhất đối với môi trường trên thế giới.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: