“Minh bạch” trong hội thảo “Đón sóng thực phẩm sạch”

Hội thảo "Đón sóng thực phẩm sạch". Ảnh: HM
Hội thảo “Đón sóng thực phẩm sạch”. Ảnh: HM

Tới dự hội thảo “Đón sóng thực phẩm sạch” trong tâm thế của một blogger, không giấy mời, không cương vị nào cả, nhưng thật may mắn được một số bạn đọc blog nhận ra. Một anh ở Vũng Tầu, vài bạn ở Hà Nội. Âu cũng là niềm vui nhỏ vì đóng góp của mạng xã hội vào phát triển.

Continue reading ““Minh bạch” trong hội thảo “Đón sóng thực phẩm sạch””