Người đàn bà sau giọng đọc Việt Khoa

03/09/2016
Bác Lê Thị Hợp. Ảnh: HM

Bác Lê Thị Hợp. Ảnh: HM

Nếu ai đọc lịch sử chiến tranh vệ quốc của Liên Xô đều nhớ đến Yuriy Levitan. Ngày phát xít Đức (1941) tấn công Liên Xô, Levitan đã đọc bản thông báo quan trọng về cuộc chiến. Trong thời gian chiến tranh, ông đọc tin về tình hình chiến sự trên các mặt trận với giọng hùng hồn, động viên binh lính, thách thức kẻ thù.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: