Breaking News: Hiệu Minh Blog đóng comment

Không nhận phản hồi trên HM Blog.

Do các comment đã trở nên quá khích và không kiểm soát, chủ blog Hiệu Minh xin đóng comment trên mọi entry.

Bạn đọc của blog có nhiều cơ hội để xây dựng một không gian trao đổi văn minh và đa chiều nhưng mọi nhắc nhở dường như vô ích.

Cảm ơn bạn đọc đã nhiệt tình tham gia blog.

Hiệu Minh blog

Comments are closed.

%d bloggers like this: