BOLERO vs BOT

23/08/2017

Cả hai món này đều có chữ BO, chỉ có điều BOT có chữ T là tiền, tiền phải nhanh, Bolero có chữ L là lả lơi, nhạc chậm.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: