U22 VN – Hai đấng mày râu bầu Đức và Hữu Thắng

25/08/2017

Hai đấng mày râu. Ảnh: Internet

Thấy trong một còm có cụ hỏi, có ai trong số chê đội tuyển U22  hay chạy bộ. Ý nói là các ông lười tập thể dục nên làm sao thắng được Thái Lan.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: