Cụ Trọng vào cuộc VN Pharma: Xử lý nghiêm

05/09/2017

Lậu và giả lẫn lộn.

Chỉ thị chung của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là giao Chính phủ xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị sai phạm liên quan trong vụ VN Pharma.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: