Kết quả bầu TGĐ UNESCO: Học hỏi kinh nghiệm…

11/10/2017

Đs. Phạm Sanh Châu. Ảnh: TTVH

Tôi được nghe anh Phạm Sanh Châu dịch cabin nhiều lần và phải thừa nhận tiếng Anh của anh Châu thuộc hàng đỉnh.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: