Silk Made in Vietnam – Tại sao không?

29/10/2017

Ảnh internet mang tính minh họa.

HM Blog. Hôm qua báo Tuổi trẻ có gửi câu hỏi phỏng vấn, tôi có trả lời một bài khoảng 1200 từ, đương nhiên là họ chỉ dùng một phần. Xin đăng toàn văn bài gửi cho Tuổi Trẻ.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: