Google or not Gúc, Facebook or not Phây

04/11/2017

Google tạo ra thị trường 676 tỷ đô la

Việt Nam có muốn chia miếng bánh hàng ngàn tỷ đô la do IT thế giới tạo ra hay một mình trên hoang mạc và tự hội nhập bởi một lý do mơ hồ “an ninh quốc gia” được ghi trong Dự thảo Luật An ninh mạng gần đây.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: